1. Aansprakelijkheidsbeperking maxalt tablet

1.1 Niets in de Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van Youpopstar voor alle schade uit die ingevolge het toepasselijk recht op grond van de wet niet mag worden uitgesloten of beperkt, en niets in die Voorwaarden beperkt die aansprakelijkheid van Youpopstar.

1.2 Behoudens de algemene, in lid 2.1 hierboven neergelegde bepaling is Youpopstar niet jegens u aansprakelijk voor: de indirecte of gevolgschade die u eventueel lijdt, waaronder (direct of indirect door u te lijden) winstderving, het verlies van goodwill of de zakelijke reputatie, of gegevensverlies; en/of de schade die u eventueel lijdt ten gevolge van: het vertrouwen dat u heeft gesteld in de volledigheid of juistheid dan wel het bestaan van advertenties, of ten gevolge van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties in de Dienst verschijnen; veranderingen die Youpopstar eventueel in de Dienst aanbrengt, of de al dan niet tijdelijke stopzetting van de verlening van de Dienst (en/of bepaalde binnen de Dienst geboden opties); de verwijdering of verminking, dan wel het niet opslaan van enige Content en andere met behulp van of door middel van uw gebruik van de Dienst aangehouden of verzonden communicatiegegevens; het feit dat u niet de juiste accountinformatie aan Youpopstar heeft verstrekt; en/of het feit dat u uw wachtwoord of de nadere bijzonderheden aangaande uw Youpopstar-account niet op een veilige plaats heeft bewaard en/of geheim heeft gehouden. color of cephalexin pills

1.3 De in lid 1.2 hierboven jegens u neergelegde beperkingen van de aansprakelijkheid van Youpopstar gelden ongeacht of Youpopstar van de mogelijkheid van het zich voordoen van dergelijke schade op de hoogte is gesteld of had moeten zijn.
2. Algemene juridische bepalingen order propecia online with no prescription

21 De Voorwaarden vormen de gehele juridische overeenkomst tussen u en Youpopstar, zijn van toepassing op uw gebruik van de Dienst, en vervangen de eventuele voorafgaande overeenkomsten tussen u en Youpopstar in relatie tot de Dienst volledig. clomid dosage pct tren

2.2 U gaat ermee akkoord dat het Youpopstar is toegestaan om kennisgevingen aan u te verstrekken, met inbegrip van kennisgevingen inzake wijziging van de Voorwaarden, en wel per e-mail, gewone post dan wel het plaatsen van mededelingen binnen de Dienst. cheap viagra women

2.3 U gaat ermee akkoord dat, indien Youpopstar een bepaald in de Voorwaarden neergelegd juridisch recht of (rechts)middel (dan wel een recht of (rechts)middel waarover Youpopstar op grond van enig toepasselijk recht beschikt) niet uitoefent of handhaaft, dit niet wordt opgevat als een officiƫle verklaring van afstand ten aanzien van de rechten van Youpopstar, en dat die rechten of (rechts)middelen Youpopstar nog steeds ter beschikking staan.

2.4 Mocht een ter zake bevoegde rechter bepalen dat een bepaling van de Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder de overige Voorwaarden aan te tasten. De resterende Voorwaarden zullen evenwel geldig en afdwingbaar blijven.

2.5 Op de Voorwaarden, alsmede op uw relatie met Youpopstar ingevolge die Voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing. U en Youpopstar komen overeen om zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter voor het beslechten van geschillen die uit de Voorwaarden voortvloeien. Niettemin gaat u ermee akkoord dat het Youpopstar evengoed zal zijn toegestaan om in welk land dan ook een verzoek in te dienen voor een voorlopige voorziening (dan wel andere, gelijkwaardige soorten dringende juridische (rechts)middelen). amoxicillin birth control pills

Datering: 24-10-2013 propecia-discount.com

  buy zocor

buy volume pills malaysia